Кооперативна идентичност

Кооперативна идентичност

Какво е кооперация?

Kооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице.

Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат това решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.

През 1995 г. в Манчестър, Великобритания по повод 100 години от създаването на Международния кооперативен алианс, Генералната асамблея прие

Декларация за кооперативната идентичност, която огласи световно признатите:

Кооперативни принципи:

 1. Доброволно и отворено членство
 2. Демократично управление от членовете
 3. Икономическо участие на членовете
 4. Автономия и независимост
 5. Образование, обучение и информация
 6. Сътрудничество между кооперациите
 7. Грижа за общността

Кооперативни ценности:

 • Взаимопомощ
 • Отговорност
 • Демокрация
 • Равенство
 • Справедливост
 • Солидарност

Етични ценности:

 • Честност
 • Откритост
 • Социална отговорност
 • Грижа за другите

Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия